For å kalle seg fattig må man ha en begrenset inntekt. Tjener man ikke nok til å sette familiens inntekt mot en standard for grunnleggende forbruk, det vil si mat, klær, boutgifter, barnepass avgifter, etc. er man pr definisjon fattig.  

– Noen kan ha en normal inntekt for så å komme i vanskelige situasjoner som samlivsbrudd, alvorlig sykdom, tap av arbeidsinntekt grunnet flytting eller oppsigelse. Sosiale stønader blir ikke justert i samsvar med økonomiske utviklingen ellers i samfunnet.

Fattigdom kan sees på fler måter:

  • Mangelen av muligheter til å leve et liv som tilsvarer bestemte minimale krav. Disse kravene kan være svært forskjellige avhengig av tid og sted.
  • Begrepet fattigdom brukes ikke kun om enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men også stater, land og administrative enheter.
  • Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over egen livssituasjon.

Kampen for tilværelsen av Christian Krogh. Foto: Wikipedia

– På 1990-tallet gikk barne-fattigdommen ned i Norge fordi politikerne økte en rekke stønadsordninger som var rettet mot barnefamilier. På 2000-tallet gikk myndighetene motsatt vei.

– Da ble stønadene redusert, og barne-fattigdommen har siden den gang økt. På tross av politiske mål om å bekjempe fattigdom, har andelen fattige barn økt i tiåret fra 1999 til 2009. Rundt 74 000 norske barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Barnetrygden er ikke satt opp eller kostnadsjustert siden 1996, og på disse årene har vi hatt en høy inntektsvekst. Barnetilleggene i trygdeordninger har stagnert.

Regjeringens fattigdomstall:

  • 215 415 personer er fattige i Norge ifølge regjeringa.
  • 4,5 prosent av befolkningen, eller 45 personer pr. 1000 innbygger, er dermed regnet som fattig.
  • Tallene er fordelt på alle landets kommuner, og andelen varierer en del fra kommune til kommune.
  • Oversikten er laget for Kommunal- og regionaldepartementet av SSB, og ble første gang brukt i statsbudsjettet for 2011.
  • Utregningen er gjort med basis i inntekt og bruker en relativ fattigdomsdefinisjon.Fattigdomsdefinisjon:
  • Personer med inntekt etter skatt under 50 prosent av medianinntekt i regionen som kommunen ligger i regnes som fattige.

–  Hovedstaden topper ikke uventet statistikken over antall fattige. 14,5 prosent av Oslo-befolkningen er fattige. I Kristiansand er tallet 9,7 prosent, i Trondheim 9,6 prosent,i  Bergen 9,5 prosent og i Stavanger 8,4 prosent.

Regjeringen har sviktet på alle punkter med å fjerne fattigdommen. Tvert i mot så har det blitt langt fler fattige i Norge i den perioden den rød grønne regjeringen har styrt fattigdoms-politikken her i landet.

Det er en stor skam, og det bør være en fanesak for en eventuell ny regjering høsten 2013 å bekjempe fattigdom med aller midler.

Vi nordmenn svir av hele 50. milliarder kroner i desember. Det er det ikke alle som er med på. De rike bruker mest, de fattige har ikke noe å bruke.

Klasseskillet i Norge blir større og større, det er barna det går utover, sørg for å få på plass en handlingsplan snarest, fattighusene gjør en viktig jobb, men burde ha vært avviklet for lenge siden.

Kilde:Aftenposten.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
IDOL 2013- ti årsjubileet blir magisk!

Kurt Nilsen er mr. IDOL, kanskje sammen med sin manager Jan Fredrik Karlsen som etter konkurransen i 2003 ble hans manager.  Kurt...

Lillejulaften kommer snøstormen!

Lillejulaften vil de fleste fjelloverganger stenges grunnet mye nedbør som snø og mye vind. Også de fleste steder i Sør...

Lukk