I USA straffes lovbrytere som har begått drap eller andre svært alvorlige forbrytelser med dødsstraff. I Norge finnes ikke denne praksisen. Men burde den kunne gjøre det? I Norge er lovens strengeste straff 21 års fengsel med forvaring, som i praksis kan bety på ubestemt tid. 

I fra Justis og politidepartementet heter det blant annet:

Om lov om endringer i straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28. mv. ( skjerpende og formidlende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger,ro, orden og sikkerhet, offentlig myndighet)
7.3.8.

De mest alvorlige handlingene som i dag rammes av straffeloven 1902 kapittel 8 og 9 kan straffes med fengsel inntil 21 år.Lund-utvalget antar at dette er tilstrekkelig, jf. utredningen side 83. Utvalget var kjent med departementets forslag om å innføre en øvre strafferamme på fengsel inntil 30 år for noen få utvalgte forbrytelser, men kan ikke slutte seg til det fordi det ville være «et brudd med norsk rettstradisjon», jf. utredningen side 86.

Etter departementets syn må fastsettelsen av maksimalstraffen for grove krenkelser av Norges selvstendighet og fred mv. ses i sammenheng med forslaget om å sette maksimalstraffen for noen få andre utvalgte forbrytelser, som grove terrorhandlinger og krigsforbrytelser mv., til fengsel inntil 30 år. Fengsel inntil 21 år skal fortsatt være lovens strengeste ordinære straff.

 

Fru Justisia Foto: Aftonbladet.se

– Dette betyr m.a.o at massemorderen etter 22. juli kunne ha fått 30 års fengsel fordi han har stått for grusomme og grove terrorhandlinger som har påført kongeriket Norge stor skade. Nå vet vi at det ikke vil skje, han vil ikke bli dømt til fengsel da han ikke er funnet tilregnelig men, lider av sykdommen paranoid schizofreni.

Hadde dette skjedd i USA, ville det vært stor sannsynlighet for at terroristen ville bli dømt til døden da 37 av 50 delstater fortsatt praktiserer dødsstraff.

23. juli 2007 tok to menn seg inn i villaen til legefamilien Hawke-Petit i Cheshire i Connecticut. De voldtok Jennifer (48), misbrukte Hayley (17) seksuelt og mishandlet Michaela (11.) De slo William (50) halvt ihjel og satte fyr på rommene til de tre kvinnene. Kvinnene ble kvalt av røyken fra brannen. Mannen i huset klarte å flykte.

Gjerningsmennene Joshua Komisarjevsky (31) og Steven J. Hayes (50) bandt Jennifer og døtrene på hvert sitt rom. Ektemannen ble bundet og mishandlet i kjelleren. William måtte høre på at mennene voldtok hans kone og minst en av døtrene. En av mennene reiste til en bensinstasjon og kjøpte bensin før de helte den rundt i rommene og tente på. Meningen var å slette spor etter overgrepene.

De to gjerningsmennene ble dømt til døden og henrettelsen skal skje med gift.

Dette er altså i Connecticut i USA der nå totalt 11 dødsdømte sitter i dødsceller, inkludert Komisarjevsky og Hayes.

Norge, og norske myndigheter har gjort det samme tidligere. Ikke med gift, men ved skyting.

Den 10. september ble NS-leder Vidkun Quisling i Eidsivating lagmannsrett kjent skyldig i landsforræderi og dømt til døden ved skyting. Natt til 24. oktober 1945 ble han skutt på Akershus festning.

Landsforræderi og terrorisme er to av samme alen. Det går på rikets-sikkerhet løs, denne praksis er det grunn til å diskutere. Bør den igjen inntre grunnet den tiden vi lever i og pga det Norge har fått oppleve i 2011?

– Ragnar Sigvald Skancke (født 9. november 1890) var blant Quislings mest trofaste støttespillere. Han var  kirke- og undervisningsminister i Quislings nasjonale regjering (42-45) Skancke var den siste som ble henrettet i Norge. Dette skjedde også på Akershus festning, den  28. august 1948. Han ble 58 år gammel.

Tidene endrer seg.

Allikevel er massedrap, folkemord, terrorisme og trusler mot rikets sikkerhet like aktuelt som det var under og like etter andre verdenskrig.

Vi kan ikke sitte å se på at det er mennesker som ønsker å ødelegge vår nasjon, vårt frie demokrati og få muligheten til å drepe uskyldige mennesker med terror. Uten at det stilles spørsmål om lovverket fungerer som det skal.

Gjør det det?

 

Vargas

 

 

Kilde

 

Aftenposten.no

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
18 års aldersgrense for bruk av solarium

  Regjeringen forbyr solarium for alle under 18 år. Alle solarier skal ha kompetent betjening fra 2014. Det er faren...

Europa skjelver – nå er det alvor!

  EU samarbeidet henger i en tynn tråd. Euroen er på vei til å bli Europas Akilles. De neste dagene blir...

Lukk